+8 °С
Яңгыр
Барлык яңалыклар
БЕЗНЕКЕЛӘР БУЛДЫРА!
12 декабрь 2017, 02:00

Ак эбилэр... эшкэ тотынды

Ак єбилєр... эшкє тотынды Нїрєй авыл китапханєсендє їлкєн буын кешелєре катнашында Єнилєр кїненє багышланган “Язмышыбызда мїћим сўз” дигєн исем астында кичє-очрашу булды. Єлеге юллар авторы љыелучыларны “Тормыш яме – єнилєрдє” дигєн китап кўргєзмєсе белєн таныштырды. Чара барышында хатын-кызлар китапханє каршында “Ак єбилєр” берлєшмєсен оештырырга карар иттелєр.

Ак єбилєр... эшкє тотынды

Нїрєй авыл китапханєсендє їлкєн буын кешелєре катнашында Єнилєр кїненє багышланган “Язмышыбызда мїћим сўз” дигєн исем астында кичє-очрашу булды. Єлеге юллар авторы љыелучыларны “Тормыш яме – єнилєрдє” дигєн китап кўргєзмєсе белєн таныштырды. Чара барышында хатын-кызлар китапханє каршында “Ак єбилєр” берлєшмєсен оештырырга карар иттелєр.

“Ћичшиксез, тик хатын-кызлар гына љирдє матурлык тудырырга, дїньяга яња тормыш бўлєк итєргє, аны сакларга, алмашка бернєрсє сорамыйча, мєхєббєт ћєм изгелек бўлєк итєргє сєлєтле, - дип билгелєде педагогик хезмєт ветераны Н. Г. Габдуллина. – “Ак єбилєр” берлєшмєсе хатын-кызлар коллективы гына тўгел, ул халыкныњ ињ игелекле, инициативалы ћєм битараф булмаган їлеше. Берлєшмє єгъзалары кўп социаль программаларны тормышка ашыру, гаилє статусын, ата-ана љаваплылыгын ныгыту, ўсеп килўче буынга ћєм яшьлєргє рухи-єхлакый тєрбия бирў эше ўткєрў буенча анык бурычлар куйдылар”.

Ак єбилєр борчыган мєсьєлєлєрне тикшерделєр, Нїрєй авылында яшєўче халыкларныњ туган теллєрен їйрєнў, торгызу ћєм ўстерў, авыл билємєсе территориясендє яшєўче халыкларныњ кїнкўрешен ћєм гореф-гадєтлєрен їйрєнў, китапханєдє оештырылган мини музей экспонатларын тулыландыру буенча актив ћєм нєтиљєле эш алып бару планын билгелєделєр. Шулай ук “Урам бєйрєме”, “Татар кызы”, “Озын толым” халык бєйрємнєрен яњартырга ћєм ўткєрергє карар иттелєр.

Бєйрєм чєй табыны артында, игелеклелек ћєм иљат атмосферасында ўтте, кадерле кешелєребез – єнилєр турындагы барлык сўзлєр ћєм уйлар кебек, кўњелле ћєм чагу булды.

Чарада катнашучылар їйлєренє уњай тєэссоратлар алып кайттылар.
Читайте нас: